Algemene voorwaarden – Shop

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Snappr en klanten.
1.2. Deze voorwaarden zijn geaccepteerd op het moment dat de klant akkoord gaat met de offerte, of indien de klant tot vooruitbetaling van een product of dienst overgaat. Deze algemene voorwaarden zijn voorafgaand aan de aankoop en het aangaan van de overeenkomst aan de klant ter hand gesteld.
1.3. Overeenkomsten tussen Snappr en klanten zien op aankoop van de (online) producten die Snappr aanbiedt.
1.4. Snappr is gevestigd op H.J.E Wenckebachweg 123, 1096 AM te Amsterdam. E-mailadres: info@snappr.nl. KvK: 08221508.

2. Contractduur
2.1. Overeenkomsten tot aankoop van een online product zijn eenmalig.
2.2. Alle andere overeenkomsten duren zo lang als redelijkerwijs nodig, indien niet anders bepaald.

3. Recht op retour
Klant kan de aankoop van het online product niet annuleren. Snappr kan geen geld terugstorten. Dit omdat het een online product betreft dat na aankoop direct kan zijn gekopieerd en/of opgeslagen.

4. Betalingstermijn
Klant betaalt vooraf of in termijnen, tenzij anders is bepaald.

5. Overmacht bij storingen
Snappr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gederfde winst indien het online product door technische storingen tijdelijk niet beschikbaar of bereikbaar is. Snappr is hierin afhankelijk van derden en zal er alles aan doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Klant ontvangt zo snel mogelijk alsnog het online product.

6. Prijzen en BTW
Alle prijzen op de website en alle andere kanalen waar Snappr communiceert zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.

7. Kortingscodes en acties
Er kan geen beroep worden gedaan op eerder aangeboden kortingscodes. Eerder aangeboden kortingscodes bieden geen garantie. Snappr behoudt zich het recht voor de kortingscode te weigeren. Bij een misverstand over de einddatum van een kortingscode geldt de datum waarop Snappr zich beroept. Het in dit artikel bepaalde geldt ook voor andere acties.

8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1. Het auteursrecht op de online producten die Snappr aanbieden komt toe aan Snappr. Het is klanten niet toegestaan online producten of delen daarvan te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder toestemming van Snappr. Het vermelden van de bron geldt niet als toestemming.
8.2. Op Snappr rust handelsnaamrecht. Het is derden niet toegestaan deze handelsnaam te voeren.
8.3. Alle andere eventuele intellectuele eigendomsrechten die rusten op Snappr en/of diens producten en diensten, komen toe aan Snappr tenzij anders overeengekomen.
8.4. Bij overtreding van het in lid 1 van dit artikel bepaalde verbeurt de overtreder een dwangsom en onmiddellijke boete van 5.000 euro. De dwangsom bedraagt 100 euro per dag zolang de overtreding voortduurt.

9. Disclaimer
Snappr is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de online producten. Het aankopen van de producten biedt geen garanties. Er kunnen door de klant geen rechten aan worden ontleend.

10. Toepasselijk recht
10.1 Op overeenkomsten tussen Snappr en klanten is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Partijen zullen bij geschillen eerst proberen er onderling dan wel met een mediator uit te komen, alvorens zij naar de rechter stappen.
10.3. De Nederlandse rechter is bevoegd een eventueel geschil te beslechten.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 11 maart 2022.